Informácie

 

Vážení rodičia,  od dňa 12.11. 2018 máte možnosť uhrádzať mesačný poplatok za pobyt svojho dieťaťa v MŠ elektronickou formou na účet ZŠ s MŠ Sedlice. Číslo účtu /IBAN/: Sk65 0200 0000 00 16 7694 8357.Ako variabilný symbol uveďte štvročíslie: 0911. Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa, prípadne detí.Ak Vám táto možnosť nevyhovuje, je možné uhradiť poplatok v hotovosti u pani hospodárky v budove ZŠ. Poplatok je potrebné uhradiť vždy do 10 dňa v mesiaci.

 

Obecné zastupiteľstvo obce Sedlice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods.2 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods.5, § 114 ods.6, §115 ods.5, §140 ods.9, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto: - za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou: 6€

zapis_deti_plagat.rtf (612492)ziadost_o_prijatie_dietata_na_predprimarne_vzdel.doc (30,5 kB)info o dietati.jpeg (304,5 kB)Povinný poplatok.jpg (201,7 kB)