Informácie

Trieda Farbičky pozýva starých rodičov na spoločné posedenie pri čaji, ktoré sa uskutoční dňa 23.10.2018 (t.j utorok) o 10.00 hod. Tešia sa na vás vaše vnúčatá!

Trieda Včielky pozýva starých rodičov na spoločné posedenie pri čaji, ktoré sa uskutoční dňa 24.10.2018 (t.j. streda) o 10.00 hod. Tešia sa na vás vaše vnúčatá!

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Sedlice Vám oznamuje, že v dňoch od 29.10.2018- 02.11.2018 (pondelok -piatok) bude z organizačných dôvodov prevádzka materskej školy prerušená. Ďakujeme za porozumenie.

 

Obecné zastupiteľstvo obce Sedlice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods.2 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods.5, § 114 ods.6, §115 ods.5, §140 ods.9, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto: - za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou: 6€