Informácie

V dňoch 06.09 -08.09.2017 t.j. streda-piatok sa vyberá polplatok za pracovné zošity. Trieda Farbičky: všetky deti-3.50€     Trieda Mravčeky- ml.deti -1€  , st.deti -3.50€.

Rodičovský aktív sa uskutoční dňa 07.09.2017 t.j. štvrtok o 16.00 hod. Žiadame rodičov zúčastniť sa na triednom aktíve bez detí. Za pochopenie ďakujeme.

Obecné zastupiteľstvo obce Sedlice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods.2 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods.5, § 114 ods.6, §115 ods.5, §140 ods.9, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto: - za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou: 6€